Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našom portáli www.vilathoma.com, telefonátu, sms-ky alebo chatu sú od 25.05.2018 spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom objednávania na stránke www.vilathoma.com, za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, chat), za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás bezpečne chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. V  neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí. 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Pri daňových a účtovných dokladoch je táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť a to právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov, právo doplniť, alebo opraviť osobné údaje, právo na prístup k údajom, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo vniesť námietku, právo na podanie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov. 

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich opraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu, alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu dmjsro@gmail.com a požiadať o ich opravu a doplnenie. 

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy  dmjsro@gmail.com. Taktiež máte právo o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na výmaz

Právo na výmaz je možný, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a na ktoré sa spracovávali, ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a ak ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracovanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracovania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete vy na výkon o ochranu vašich právnych nárokov Pri obmedzení spracovania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Používanie súborov COOKIE

Na stránke  využívame Google Analytics. Je to analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Tieto súbory zhromažďujú informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga.

Informácie o tom, ako sa webová stránka používa, vygenerované prostredníctvom súborov cookies, t.j. štandardné internetové záznamy (vrátane vašej IP adresy) a informácie o správaní používateľa v anonymnej podobe, sa zasielajú spoločnosti Google, ktorá ich uloží aj na serveroch v USA. Pred odoslaním vašej IP adresy spoločnosti Google ju anonymizujeme.

Podľa podmienok poskytovania služby Google Analytics nebude spoločnosť Google spájať IP adresu dotknutej osoby so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje. Pokiaľ chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástrojov Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača.

Pre viac informácií o Google Analytics cookies navštívte oficiálnu stránku Google Analytics.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Prevádzkovateľom na účely spracovávania Vašich osobných údajov podľa §5 písm. o) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je: 

D.M.J., s.r.o., Šúrska 4, 831 06  Bratislava

IČO: 35 796 545

IČ DPH: SK20 20 234953

Tel.číslo: 0903 222 662 

e-mail: dmjsro@gmail.com